Pohybovka

Jedinečná hra cílená na nejčastější pohybové potíže. 112 zábavných cviků, 7 příběhů, 7 herních plánů, 7 pohybových map

Lekce
Název vzdělávacího programuTematické zaměřeníCSDélkaAnotace
P1 – Edukační program zaměřený na cestu knihy od autora až ke čtenáři pro 1. a 2. ročník ZŠčtenářství, tvorba knihy, pohádky, komunikace v mateřském jazyce, tvorba autorských textů, kreativita1. st. ZŠ16 vyučovacích hodinŽáci se v rámci dílčích aktivit programu seznámí s různými podobami knižního média. Získají povědomí o současné i klasické literatuře pro děti. Setkají se s autory a ilustrátory dětských knih. Setkání budou vedena formou workshopů a besed, během kterých autoři obeznámí účastníky s jednotlivými kroky vedoucími k vydání knihy. Žáci řízeně projdou tvůrčími aktivitami, během kterých budou využívat poznatky získané od tvůrců programu a od profesionální literárních umělců. Tyto tvůrčí aktivity budou mít podobu jak slovesnou, tak výtvarnou. V závěrečné části programu žáci poznají fyzický proces tvorby knihy. Zjistí, jakým způsobem se kniha pomocí jehly a příze váže, a sami si také knihu vytvoří. Program je vytvořen vyriantně. V jedné verzi pro žáky běžné ZŠ, ve druhé verzi je zpracovaná varianta ověření pro žáky s SVP.
P2 – Edukační program zaměřený na cestu knihy od autora až ke čtenáři pro žáky 3. až 5. ročníků ZŠ Jak se rodí (vzniká) kniha v přímém přenosučtenářství, tvorba knihy, pohádky, komunikace v mateřském jazyce, tvorba autorských textů, kreativita1. st. ZŠ16 vyučovacích hodinEdukační program zaměřený na cestu knihy od autora až ke čtenáři má za úkol seznámit žáky 3. až 5. ročníků základní školy a speciální základní školy s kompletní tvůrčí a produkční činností vedoucí k vydání knihy. Během plnění aktivit vedoucích k vydání knihy budou u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen žáci se SVP) rozvíjeny níže uvedené klíčové kompetence. Pod vedením pedagoga společně vytvoří témata, která jsou jim blízká a zároveň souvisí s učivem a vzdělávacími činnostmi ve škole. Žáci si zvolili témata, která přímo souvisí s učivem českého jazyka, slohu a literatury pro 3. - 5. ročník. Tato témata zpracovali do deseti kapitol knihy, kterou mohou používat jako pomůcku při svém dalším studiu. Zároveň může být kniha i přínosem pro pedagogy, a to jako zdroj informací a námětů pro práci s žáky základní školy běžného typu. Žactvo společně s pedagogem a pod vedením knihovnice absolvovalo lekce v knihovně, dále podniklo exkurze, besedy a workshopy, a tímto způsobem prošlo tvůrčími aktivitami, jejichž výstupy se staly součástí vzniklé knihy. V neposlední řadě došlo k setkání žáků se SVP a žáků běžné základní školy (dále jen žáci ZŠ). V rámci společné diskuse rozebírali kon- krétní hodnotové postoje a vlastní názory, ke kterým děti během tvůrčího procesu dospěly.
P3 – Edukační program zaměřený na cestu knihy od autora až ke čtenáři pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ Učíme se ve světě komiksučtenářství, tvorba knihy, pohádky, komunikace v mateřském jazyce, tvorba autorských textů, kreativita2. st. ZŠ16 vyučovacích hodinZapojením do projektových aktivit by se žáci měli seznámit s různými příklady komiksu jako literárně-výtvarným útva- rem. Setkání budou vedena formou schůzek s knihovníky, formou výukových jednotek s různými tématy vztahujícími se ke komiksovým ukázkám a formou besed, během nichž žáci projevují svůj zájem – mohou klást dotazy, porovnávat příklady své tvorby apod. V rámci projektových aktivit bychom rádi navštívili knihovnu. Zajímavá by byla i beseda s au- torem komiksů. V průběhu lekcí by se žáci měli věnovat i tvůrčím aktivitám. Jejich práce bude vedena tak, aby tvořili jednotlivé části ko- miksu (jedná se o pokusy se zaměřením na výslednou podobu jak slovesnou, tak i výtvarnou), což je nutné ze samotné podoby našeho hlavního cíle, tj. tvorby vlastního komiksu. Program je tvořen variantně, zeleně podbarveně jsou metodické a didaktické materiály určené pro realizaci programu se žáky s SVP.
P4 – Edukační program zaměřený na cestu knihy od autora až ke čtenáři pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ Stránky městačtenářství, tvorba knihy, pohádky, komunikace v mateřském jazyce, tvorba autorských textů, kreativita2. st. ZŠ16 vyučovacích hodinEdukační program zaměřený na cestu knihy od autora až ke čtenáři pro žáky 8. a 9. ročníků je zaměřený na seznámení s kompletní tvůrčí a produkční činností vedoucí k vydání knihy. Žáci připravují podklady pro vznik knihy. V hodinách výtvarné výchovy a literatury navštíví knihovnu a tvoří vazbu knihy a bloku. V průběhu dalších hodin se seznamují se vznikem tohoto média a aktivně tyto získané znalosti a zkušenosti uplatňují při návrzích a tvorbě podkladů pro vydání vlastní knihy. Postupují od tvůrčích nápadů: v rámci setkání s autorem a ilustrátorem, přes redakční rozvahu, návštěvu nakladatelství, až po samotnou kompozici knihy (spolupráci s profesionálním grafikem), vytištění (návštěva tiskárny, práce s náklady a z nich vyplývajících omezeních). Program je tvořen variantně, zeleně podbarveně jsou metodické a didaktické materiály určené pro realizaci programu se žáky s SVP.
P5 - Nové technologie a jejich využití v rozvíjení kreativity Základy 3D technologiípolytechnika, kreativita, 3D tisk, 3D skenování, CNC přístroje16 vyučovacích hodinŽáci zapojení do programu se naučí v rámci dílčích aktivit využívat a rozvíjet nové technologie směřující ke kreativitě. Získají povědomí o konkrétním využití 3D tiskáren a 3D skenerů pro tvorbu prostorových a digitálních modelů. Seznámí se s širokým uplatněním, možnostmi a funkcemi pořízeného vybavení (3D skener, 3D tiskárna, laserová řezačka a gravírka pro práci s jinými materiály – dřevo, CNC fréza). V rámci pracovních skupin využijí svých znalostí pro tvorbu 3D objektů vytvořených za pomoci softwaru určeného pro modelování 3D objektů. Žáci budou v průběhu dílčích aktivit využívat informace získané z technické literatury, manuálů používaného zařízení, ukázkových filmů o moderních technologiích a odborných přednášek. Samostatně řeší metody a využití pro rozvíjení dovedností na různé úrovni obtížnosti.
P6 - Programování aplikací do chytrých zařízenísmartphone, programování, aplikace, polytechnika, grafika2. st. ZŠ či totožných ročníků gymnázia16 vyučovacích hodinŽáci zapojení do programu se naučí v rámci dílčích aktivit využívat a rozvíjet nové technologie směřující ke kreativitě. Získají povědomí o konkrétních možnostech tzv. chytrých zařízení pro tvorba mobilních aplikací využívajíce intiutivní prostředí MIT App Inventor, jehož výhodou není pouze fakt, že je volně přístupný a zcela zdarma, ale zároveň nevyžaduje náročnější pochopení syntaxe zápisu příkazů jako např. vyšší programovací jazyky.
P7 – Zpracování místního tématu z historie, folkloru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro děti MŠ Od radlice ke koláčihistorie, folklor, zeměpis, hospodářství regionu, předškolní vzdělávání16 vyučovacích hodinProgram má za cíl rozvíjet kompetence v komunikaci v mateřském jazyce, orientovat se v geografickém prostoru, schop- nost učit se, rozvíjet kulturní povědomí a osobní vyjádření. Děti mateřských škol se během programu naučí reflektovat kulturní tradice regionu, získají zkušenost ve veřejném vystupování v rámci školního divadelního představení nebo v rámci výtvarné tvorby. Výstupem programu bude veřejná prezentace dětských kreseb na vybraná témata z pověstí.
P8 – Zpracování místního tématu z historie, folklo- ru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro 1.–2.ročník ZŠ Děčínsko v pověstechhistorie, folklor, zeměpis, hospodářství regionu, knihovna, muzeum1. st. ZŠ16 vyučovacích hodinŽáci se v několika dílčích blocích seznámí s řemeslnými tradicemi v okolí Děčína. Při komentované procházce městem se naučí orientovat v pamětihodnostech města a získají o nich základní povědomí. Na základě prohlídky zámku v Benešově nad Ploučnicí si vyzkouší psaní brkem a vyrobí sádrové kachle. Kamnářství a keramiku budou dále zkoumat v Muzeu města Ústí nad Labem a v Oblastním muzeu v Děčíně, kde se dále seznámí se vznikem města a kmenem Děčanů. Následně se seznámí s nejznámějšími pověstmi Děčína. Pověst o Ovčím můstku i zdramatizují. V neposlední řadě se žáci setkají se spisovatelkou. Od tohoto setkání si slibujeme zvýšení zájmu o čtení, poznávání literatury a poznávání knihovny, včetně jejího účelu. V závěru projektu si vyrobí vlastní knihu.
P9 – Zpracování místního tématu z historie, folkloru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro 3.–5. ročník ZŠ Řeka Labe v historii i současnostichhistorie, folklor, zeměpis, hospodářství regionu, knihovna, muzeum, Labe1. st. ZŠ16 vyučovacích hodinŽáci se v rámci dílčích aktivit seznámí s řekou Labe, naučí se orientovat se na mapě, získají širší povědomí o městech, kterými Labe protéká a o našem sousedním státě Německu. Naučí se vyhledávat a zařazovat rostliny, které u Labe na- jdou, vyrobí si herbář. Seznámí se s problémem nedostatku vody v Labi a s historií povodní. Získají informace o historii a současnosti lodní dopravy na Labi, prohlédnou si technickou památku zdymadla a blíže se seznámí s prací lodníka. Seznámí se s problematikou výskytu lososů v Labi a jejich cestou Labem do řeky Kamenice. Přečtou si a zpracují jednu pověst, která se odehrává v blízkosti Labe a souvisí s ním.
P10 – Zpracování místního tématu z historie, folkloru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro 6.–7. ročník ZŠ Jak se žilo ve středověkuhistorie, folklor, zeměpis, hospodářství regionu, knihovna, muzeum, Louny, středověk2. st. ZŠ16 vyučovacích hodinŽáci se v rámci dílčích aktivit programu seznámí s obdobím středověku jak obecně, tak regionálně. Prostřednictvím vy- braných historických témat získají povědomí o každodenním životě ve středověku. Seznámí se také s geografií Lounska a s významnými událostmi, osobnostmi a památkami Loun a okolí. Žáci se aktivně účastní poznání různých forem iden- tity středověkých obyvatel Loun a okolí, budou konfrontováni s náboženskými konflikty ve středověku a různými národ- nostními nebo sociálními rozdíly ve středověké společnosti. V rámci programu absolvují různé úkoly, k jejichž vyřešení budou potřebovat nasbírané vědomosti a znalosti, rozšířené o informace získané z dostupných knižních i digitálních zdrojů. Během jednotlivých dílčích aktivit budou vycházet z dobových textů či z monografií o Lounech. Žáci se účastní komentované vycházky po městě Louny a v rámci animací budou reflektovat vybraná témata výtvarnými pracemi nebo aktivní účastí v ukázkách starých řemesel (tkaní, pečení placek, výroba slovanských šípů) nebo dalších dobových aktivit (ruční výroba papíru, psaní brkem a inkoustem). Seznámí se také s dobovými rituály a s dobovými materiály v časovém rozpětí od raného středověku do novověku.
P11 – Zpracování místního tématu z historie, folkloru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro 8.–9. ročník ZŠ Louny na konci 19. a počátku 20. stoletíhistorie, folklor, zeměpis, hospodářství regionu, knihovna, muzeum, Louny2. st. ZŠ16 vyučovacích hodinProgram za pomoci jednotlivých částí seznámí žáky s obdobím přelomu 19. a 20. století. Historii poznají žáci v regio- nálním i obecném měřítku. Seznámí se s urbanistickými proměnami Loun, s rozkvětem průmyslové výroby, regionální literaturou, se společenským a kulturním životem a osobnostmi dané doby. K získávání nových znalostí a dovedností budou využívat veřejně dostupné informační zdroje a databáze. Dále budou spolupracovat s paměťovými institucemi, jež se nachází v Lounech a jejich okolí. Při práci na úkolech programu budou žáci rozvíjet schopnosti v oblasti sociální, schopnosti sebeprezentace, obhajoby vlastních názorů, diskuze a tolerance ostatních. Také dostanou možnost využít svou tvořivost a fantazii při tvorbě tzv. recykloliteratury. Během didaktických her žáci uplatní dovednost řešit samostat- ně problémy a improvizovat. V rámci komentované prohlídky se seznámí s dochovanými architektonickými památkami 19. a 20 století. Navštíví ve Slavětíně rodný dům Konstantina Biebla a rozšíří své literární znalosti. Během exkurzí do mu- zea a knihovny získají žáci vhled do činnosti a prostor těchto institucí. Při didaktických hrách srovnají vzhled jednotlivých lounských lokalit. Zmíněné aktivity tak rozšíří jejich historické a kulturní povědomí o regionu, ve kterém žijí.
P12 – Zpracování místního tématu z historie, folkloru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro SŠ obory zakončené maturitní zkouškou To nej z Ústeckých NEJhistorie, folklor, zeměpis, hospodářství regionu, knihovna, muzeum, Ústí nad Labem16 vyučovacích hodinDenně se setkáváme s informacemi o celém světě, slýcháme o dění v nejzapadlejších regionech. Ve školním vzdělávání je světovým regionům věnována většina výukového času. Když si prohlédneme ŠVP různých škol, Česká republika je, snad kromě zeměpisu, téměř vždy provázána s postavením a událostmi ve světě. Co však víme o našem okolí? Známe své vlastní město? Proč zapomínáme na oblast nám nejbližší – místo, kde žijeme? Lekce tohoto programu nás nejbliž- ším regionem provedou a ukáží nám jeho uchopitelnost. Naší snahou bylo vytvořit je co možná nejzajímavěji, a to tak, aby se odehrávaly mimo školní lavice, přesto však s možností jejich případné realizace i při běžné školní výuce. Proto je téměř každá lekce uskutečnitelná zcela samostatně a zároveň, s různou mírou úpravy, proveditelná i v jiném regionu
P13 – Citační etika v práci s informacemi při badatelské činnosti a kritickém myšleníkritické myšlení, žákovské práce, plagiátorství, ověřování informací, citační etika16 vyučovacích hodinŽáci závěrečných ročníků středních škol, u nichž se předpokládá další studium na vysokých školách, se naučí lépe pra- covat s informacemi nejen v badatelské praxi. Během vzdělávacího programu se seznámí s citačními normami a prokáží své znalosti při zpracování školních prací. Dále se seznámí s novými informačními kanály, jež můžou během svého dalšího studia využívat. Nedílnou součástí programu je seznámení žáků s legislativními normami, zejména s autorským zákonem. Dále jsou žáci seznámeni s problematikou plagiátorství. Jedna z lekcí bude probíhat v anglickém jazyce. Po re- alizaci vlastních výukových lekcí napíše každý žák školní práci na vybrané téma a formou prezentace seznámí spolužáky s výsledky své tvůrčí činnosti.
P14 – Podpora čtenářství prostřednictvím mediálních výstupů pro žáky 6. – 7. tříd ZŠ Začínáme s médiimediální vzdělávání audiovizuální záznamy, žurnalistika, kritické myšlení, ověřování informací2. st. ZŠ16 vyučovacích hodinŽáci se v rámci dílčích aktivit programu seznámí s různými podobami médií. Program slouží jako vhled do problematiky mediální výchovy, do které zahrnujeme fungování přenosu informací, utváření názoru na získané informace a kritický přístup k jejich ověřování. Dále má ukázat složitost při orientaci v mediálním prostoru a seznámit žáky se základními typy médií, jejich dělením a znaky. V praktické části si žáci vyzkouší tvorbu vlastních krátkých mediálních sdělení růz- ných typů za využití různých technologií a platforem.
P15 – Podpora čtenářství prostřednictvím mediálních výstupů pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ Začínáme s médiimediální vzdělávání audiovizuální záznamy, žurnalistika, kritické myšlení, ověřování informací, sociální sítě2. st. ZŠ16 vyučovacích hodinProgram Podpora čtenářství prostřednictvím mediálních výstupů se zaměřuje na práci s různými mediálními kanály, na podporu sebeprezentace žáků ZŠ, na aktivní podporu čtenářství skrze tyto kanály a především na rozvoj klíčových kom- petencí komunikace v mateřském jazyce, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se a na kul- turní povědomí a vyjádření. Součástí programu jsou výukové lekce a workshopy zaměřené na správu sociálních sítí, vlastní prezentace před filmovou kamerou, tvorba scénáře příspěvku či reportáže, práce s digitální kamerou, práce ve studiu – mix zvuku, mastering, stříhání zvuku a videí, práce s grafickými editory. Během jednotlivých dílčích aktivit se žáci seznámí s tím, jak funguje lounská knihovna, navštíví mediální dům Economia, seznámí se s prací redaktorů přímo ve Zpravodajství České televize. V dalších aktivitách budou vytvářet reportáže dokumentující významné události ve škole a lounské knihovně.
P16 – Zpracování místního tématu z přírodovědy, ekologie, vlastivědy a hospodářství regionu pro žáky 3. – 5. ročníku ZŠ. Nečekaní obyvatelé městapřírodověda, ekologie, vlastivěda, hospodářství, 1. stupeň ZŠ1. st. ZŠ16 vyučovacích hodinCílem programu je rozvoj regionálních znalostí v oblasti přírodovědy a jejich provázání s obecným učivem. Program má za úkol podpořit kladný vztah k vlastnímu regionu, městu, k jeho přirozenému prostředí a přírodě. Zaměřuje se prioritně na přírodu přímo ve městě, věnuje se synantropním živočichům a jejich vztahu k lidskému prostředí. Žáci budou během programu kriticky pracovat se získanými vědomostmi, komunikovat a diskutovat s ostatními, samostatně objevovat a graficky zpracovávat vlastní získané vědomosti v podobě trvalých hmotných výstupů. Získají zkušenosti s prostředím svého města, jeho zvířecími obyvateli, bude jim vštěpována odpovědnost lidí za kvalitu tohoto prostředí pro všechny jeho obyvatele.
P17 – Zpracování místního tématu z historie, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ Napoleonské válkyhistorie, zeměpis, hospodářství regionu, umění, 8. a 9. ročník ZŠ2. st. ZŠ16 vyučovacích hodinProgram má za cíl rozvíjet vědomostní kompetence v oblasti historických regionálních znalostí a jejich zařazení do souvislostí s obecně vyučovanými dějinami. Jeho prostřednictvím bude u žáků podporován kladný vztah k vlastnímu městu, regionu, k historii a tradici místa, kde sami žijí. Program je koncipován tak, aby rozvíjel vlastní aktivitu žáků, podporoval u nich vytváření vlastních názorů, úsudků, zážitků a zkušeností. Cílem je tedy rozvoj kompetencí komunikativních, občanských a sociálních. Vytvářením různých situačních modelů budou u žáků rozvíjeny kompetence k řešení problémů. Žáci budou během programu kriticky pracovat se získanými vědomostmi, komunikovat a diskutovat s ostatními, samostatně objevovat a graficky zpracovávat vlastní získané vědomosti v podobě trvalých hmotných výstupů.
P18 – Zpracování místního tématu z historie, folkloru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro děti MŠ Trpaslíci z Mariánské skályhistorie, folklor, zeměpis, hospodářství regionu, umění, děti MŠ16 vyučovacích hodinProgram je vytvořen pro děti v mateřských školách jako příklad jak využít pověstí v rámci výukových programů. Realizátor nenásilnou formou seznámí dětí s vybranou pověstí z Ústecka. Pověst je vybrána tak, aby dětem předala informace z hlediska kulturní tradice, ale zároveň tak, aby rozvíjela schopnost dětí mateřských škol v orientaci na geografii města a jeho okolí, v kontextu znalostí o přírodě a historii. Prostředkem seznámení s vlastní pověstí je čtení knížek, upravených textů, které jsou spojené s jednoduchou animací nebo výtvarně pojatých prezentací. Aktivity programu jsou zaměřené na schopnosti dětí MŠ. Účastníci programu absolvují množství didaktických her, jež tematicky vychází z vybrané pověsti, rukodělné workshopy a inscenační prezentace. Děti se budou účastnit jednoho výletu do lokality s vybranou pověstí. Aktivně budou reflektovat témata pověstí vlastní výtvarnou tvorbou nebo se účastnit divadelní animace na vybrané téma. Metodické a didaktické materiály jsou vypracovány tak, aby je po konci realizace projektu mohli využít nejen instituce poskytující formální a neformální vzdělávání v ústeckém regionu, ale i tytéž instituce z jiných regionů.